Dne 1. 6. 2016 byla schválena ve třetím čtení novela zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Dále tato novela byla předložena Senátu, k podpisu prezidentovi a následně vyhlášena ve Sbírce zákonů. Zákon, podle schváleného znění, nabyl účinnosti prvním dnem třetího měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení. Změna začala platit na podzim 2016.

Změna v osobě poplatníka a s tím související zrušené ručení
První změnou je změna hned v § 1, který uvádí definici poplatníka daně z nabytí nemovitých věcí. Dosud je poplatníkem převodce vlastnického práva k nemovité věci, jde-li o nabytí vlastnického práva koupí nebo směnou, a nabyvatel se mohl stát poplatníkem na základě dohody obou stran, případně byl poplatníkem v ostatních případech.

Nově bude poplatníkem vždy nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci. Od účinnosti novely tedy bude podávat daňové přiznání pouze nabyvatel (kupující).

Důvodů pro změnu právní úpravy bylo několik, a to i nepřehlednost a nejistota u poplatníků v souvislosti s podáním daňového přiznání a placením daně. Nová právní úprava by měla znamenat zkrácení a urychlení správy daně. Informace o poplatníkovi budou lépe dohledatelné (např. z katastru nemovitostí).

Změna poplatníka daně umožní zrušení institutu ručitele daně, čímž by mělo dojít ke snížení administrativní náročnosti pro správce daně v daňovém řízení. Ručitelská povinnost nabyvatele ve stávající úpravě vznikala přímo ze zákona, a to současně se vznikem daňové povinnosti. Ručitel tak byl vystaven nejistotě, zda mu nevznikne daňová povinnost, což nemohl ovlivnit (v praxi se řešilo snížení tohoto rizika běžně deponováním finančních prostředků na zaplacení daně v notářské či advokátní úschově). Tím, že v navrhované úpravě bude poplatníkem nabyvatel, ztrácí ručení smysl a je z novely vypuštěno.

Nabyvatelé nemovitostí (kupující) by si však měli uvědomit, že v případě nezaplacení daně z nabytí bude daň pro správce snadněji vymahatelná prostřednictvím daňové exekuce, kterou půjde provést u nabyvatele nemovitosti i formou prodeje této nemovité věci.

zdroj portál pohoda